ALARKO TAAHHÜT GRUBU KALİTE POLİTİKASI

Alarko Taahhüt Grubu, yurtdışında ve yurtiçinde üstlendiği tüm taahhüt işlerinde sözleşme ile şartları belirlenen müşteri isteklerinin eksiksiz biçimde yerine getirilmesi için ürün ve hizmetlerinin kalitesini etkileyen teknik, idari ve insan faktörlerini kontrol altında tutacak şekilde organize olmuştur.
Alarko Taahhüt Grubu’nun amacı bu süreçlerdeki hataların azaltılması, tekrarının önlenmesi, iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda müşteriler, uzman ekipler, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile karşılıklı fayda ve güvene dayalı bir işbirliği ortamı tesis edilir.
Kalite, tüm süreçlerde, risk ve fırsatlar değerlendirilerek, hataları önleyecek şekilde sistematik olarak sürekli geliştirilir. Böylece süreç akışları düzenli olarak gözden geçirilerek, üretimin bir defada hatasız olarak yapılması sağlanacaktır.
Alarko Taahhüt Grubu’nun tüm faaliyetlerinin üst yönetim liderliğinde kalite sistemleri çerçevesinde yürütülmesinden tüm çalışanlar sorumludur.
Kalite Yönetim Sistemi sürekli olarak izlenecek, tespit edilen olası eksikler giderilecek, tüm faaliyetlerin Kalite Sistemine uygun olarak yürütüldüğü düzenli olarak yapılan tetkikler ve performans ölçümleri ile doğrulanacaktır.

Bu politika sürekli olarak gözden geçirilerek uygunluğu sağlanmaktadır. 

 

ALARKO TAAHHÜT GRUBU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Yurtdışında ve yurtiçinde, inşaat taahhüdü alanında faaliyet gösteren, Alarko Taahhüt Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni kurumsal bir değer ve temel bir insan hakkı olarak ele alır ve tüm faaliyetlerinde sağlık ve güvenliğin korunmasına öncelik verir.
Alarko Taahhüt Grubu, tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik her türlü riski, tehlikeli durum ve davranışları sistematik olarak değerlendirir ve etkin risk kontrol yöntemlerini belirleyip, uygulamaya koyarak yaralanmaların, ruhen ve bedenen sağlık bozulmalarının önlenmesi için tehlikeleri kaynağında yok etmeyi ve riskleri en aza indirgemeyi amaçlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ile müşteri/şartname gerekliliklerine uymayı, teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, asgari sorumluluk olarak kabul eder. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasında maddi ve manevi kaynakların temin edilmesini sağlar.
Alarko Taahhüt Grubu, çalışanlar, uzman ekipler ve ilgili tüm taraflar ile gerçekleştireceği iletişim, eğitim ve teşvik faaliyetleri ile karşılıklı bilgi alışverişi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında sorumluluk alma ve paylaşma temelinde önleme kültürünün oluşturulması için çaba sarf eder.
Tüm çalışanlar, yönetimin koordinasyonunda takım çalışması yaparak üretimin İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde, zamanında ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlarlar.
Alarko Taahhüt Grubu, İSG Yönetim Sistemi ile ilgili tüm faaliyetlerine; ‘’Çalışanlarının ve çalışan temsilcilerinin katılımının sağlanacağını ve ilgili ve gerekli tüm hususlarda kendilerine danışılacağını taahhüt eder.’’
Alarko Taahhüt Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili belirlediği Hedeflerine ulaşabilmek için İç Tetkik, Performans Ölçme/İzleme yöntemleri, raporlama sistematiği ile uygulamalarını yürütür, gözden geçirir, geliştirir ve kurmuş olduğu yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedefler.

ALARKO TAAHHÜT GRUBU
ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASI

Yurtdışında ve yurtiçinde, inşaat taahhüdü alanında faaliyet gösteren Alarko Taahhüt Grubu, tüm çalışanları, uzman ekipleri ve yan sanayii ile birlikte tüm işyerlerinde ve her türlü faaliyetinde doğayı ve çevreyi korumayı, zarar vermemeyi temel prensiplerinden biri olarak kabul eder.
Alarko Taahhüt Grubu, tüm faaliyetlerini, temin ettiği, tasarladığı, ürettiği, kullandığı bütün ürün ve hizmetleri çevreye verebileceği olası olumsuz ve olumlu etkiler bakımından yaşam döngüsü bakış açısıyla sistematik olarak inceler ve gerekli tedbirleri önceden alacak şekilde faaliyetlerini düzenler.
Bu konuda çalışanlarını bilgilendirir, eğitir ve çevre bilincinin tüm çalışanlarda oluşmasını temin eder. Çevreyi korumayla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ile müşteri/şartname gerekliliklerine uymayı, teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, asgari sorumluluk olarak kabul eder.
Tüm faaliyetlerinde doğal varlıkları ve tarihi eserleri korumak, canlı yaşamını olumsuz etkilememek, su, hava, gürültü ve toprak kirliliği önlemek, çevreyi bulduğu gibi bırakmak ve hatta olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.
Enerji, su, kağıt gibi doğal kaynakların tüketimini azaltacak yöntem ve çalışma biçimlerini uygular. Üretilen atık miktarının azaltılmasını ve atıkların ayrı toplanarak geri dönüştürülmesini hedefler.
Bu konuda kendisine yöneltilen her türlü öneri ve şikayetleri değerlendirir, gerekli tedbirleri alır ve kamuoyunu bilgilendirir.
Alarko Taahhüt Grubu, Çevre ile ilgili belirlediği Hedeflerine ulaşabilmek için İç Tetkik, Performans Ölçme/İzleme yöntemleri, raporlama sistematiği ile uygulamalarını yürütür, gözden geçirir, geliştirir ve kurmuş olduğu yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedefler.
Bu politika sürekli olarak gözden geçirilerek uygunluğu sağlanmaktadır.